TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Všeobecné dodacie podmienky pre rok 2012

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné dodacie podmienky (ďalej len “VDP“) platia pokiaľ sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak v prípadoch, keď to právne predpisy umožňujú. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že VDP porozumel a súhlasí s nimi.

2. Názvoslovie

Predávajúci:
Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.
Kupujúci:
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá objednáva a odoberá výrobky
Predmet dodávky:
Sortiment výrobkov Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. objednaný kupujúcim a potvrdený predávajúcim
Objednávka:
Špecifikácia tovaru, ktorý žiada kupujúci od predávajúceho. Objednávka musí mať tieto náležitosti:
- názov a adresu kupujúceho, ktorý tovar objednáva,
- IČO, DIČ, číslo účtu kupujúceho,
- sortiment a termín plnenia,
- spôsob dopravy (doprava Pezinských tehelní – Paneláreň, a.s., vlastná doprava),
- miesto a spôsob vykládky,
- kontaktná osoba.

3. Ceny

Ceny sa určujú podľa platného cenníka Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. a rabatov dohodnutých individuálne s kupujúcim. Jednotlivé dodávky sa fakturujú podľa cien dohodnutých individuálne s kupujúcim. Tieto sa môžu odlišovať od dohodnutých cien (napr. pri poskytovaní ďalšej objektovej zľavy). Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. je oprávnená cenník zmeniť jednostranne vždy k 1. alebo 15. dňu kalendárneho mesiaca. Zmenu cien alebo dohodnutých rabatov oznámi predávajúci kupujúcemu 14 dní vopred.

4. Platobné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodávku podľa dohodnutých platobných podmienok . Predávajúci požaduje platbu vopred, v hotovosti alebo inkaso. Dlžná suma sa považuje za uhradenú, keď sa pripíše na účet predávajúceho alebo uhradí v hotovosti do pokladne predávajúceho, alebo keď bude jej úhrada zabezpečená bankou. Zálohová faktúra, ktorá nie je uhradená do 28 dňa v mesiaci, v ktorom je vystavená, sa ruší. Pri oneskorenej platbe Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. má právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne od dátumu splatnosti faktúry, až do jej úhrady. V prípade úhrady dlžnej sumy sa táto započítava najskôr na dlžné úroky z omeškania a až následne na istinu.

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota od potvrdenia objednávky je 5 pracovných dní. V prípade prekážky z vyššej moci (prevádzkové poruchy, doprava, poveternostné podmienky a iné) Pezinské tehelne – Paneláreň, a s. môžu predĺžiť dodaciu lehotu o dobu trvania prekážky.

6. Poskytnutie záruk

Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. sa zaväzujú dodať tovar v kvalite stanovenej právnym predpisom a normou tak, aby bola zaručená jeho použiteľnosť na stanovený účel.
Reklamáciu z prípadných vididteľných vád tovaru treba uplatniť ihneď v písomnej forme. Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. najneskôr do 15 dní od prevzatia takejto reklamácie začnú reklamačné konanie a reklamáciu vybavia. Uplatňovateľ reklamácie musí reklamovaný tovar pokiaľ mu to podmienky umožnia skladovať na reklamačnom mieste až do jej ukončenia. V prípade jej uznania sú Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. povinné vadný tovar nahradiť bezchybnou dodávkou, ak sa nedohodne inak (finančný dobropis, zníženie ceny a pod.). Záručná doba za dodaný tovar je stanovená podľa Obchodného zákonníka a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak vady na tovare vznikli vinou dopravy, je potrebné o tejto skutočnosti spísať komerčný zápis s prepravcom.

7. Balenie, nakládka a preprava výrobkov

Keramické tvarovky sú uložené na drevených paletách a spevnené zmršťovacou fóliou. Palety sa ukladajú na dopravný prostriedok vysokozdvižným vozíkom a sú expedované na určené miesto vykládky. Keramické nosníky s priestorovou výstužou a keramické preklady sú uložené na drevených paletách alebo voľne ložené a na dopravný prostriedok sa nakladajú vysokozdvižným vozíkom a sú expedované na určené miesto vykládky.
Nakládku keramických tvaroviek, stropných nosníkov a prekladov si riadi a zodpovedá za ňu vodič dopravného prostriedku. Vodič zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas prepravy. Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. zabezpečujú prepravu, ak dodávka pozostáva minimálne z 18 paliet pri rozmere palety 1180 x 1000 x 130 mm (adekvátneho počtu keramických nosníkov a prekladov).
Predávajúci fakturuje signované palety (1180 x 1000 x 130 mm) pri odbere tovaru v cene 10,00 €/ks + DPH a dobropisuje v hodnote 8,70 €/ks + DPH.

8. Právo vlastníctva

Tovar zostáva majetkom Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. až do riadneho, úplného a včasného zaplatenia všetkých pohľadávok z konkrétnej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare preberá kupujúci okamihom jeho prevzatia od predávajúceho v sídle predávajúceho, resp. v prípade, že predávajúci vykonáva dopravu, tak v mieste vykládky.

9. Miesto plnenia a príslušný súd

Miestom plnenia pre tovar sú Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná ul. č. 9, Pezinok.
Miestom súdu pre riešenie prípadných sporov je súd SR.
Právnym poriadkom pre riešenie prípadných sporov je právny poriadok SR.
Majetkové spory, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú sa budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Victoria rozhodcovský súd v Banskej Bystrici, zriadený pri Victoria legal arbiter s.r.o., IČO: 44 826 460, so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16626/S.