TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Environmentálna politika

Základným princípom politiky spoločnosti je pochopenie, že zamestnanci spoločnosti neslúžia zavedenému environmentálnemu manažérskemu systému, ale systém slúži potrebám spoločnosti a prevencii nedostatkov za účelom trvalého zlepšovania.

Za účelom plnenia požiadaviek integrovaného manažérskeho systému sa zaväzujeme:

  • a) Dodržiavať záväzky platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a ďalšie požiadavky, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala plniť.
  • b) Zabezpečiť realizáciu programov systému environmentálneho manažérstva na dosahovanie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov vrátane plánovania potrebných zdrojov.
  • c) Vyžadovať od svojich obchodných partnerov – dodávateľov aktívny prístup k ochrane životného prostredia
  • d) Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou v oblasti životného prostredia pri realizácii stavieb a poskytovaní služieb
  • e) V starostlivosti životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
  • f) Vzdelávať a zvyšovať úroveň a povedomie všetkých zamestnancov, dodávateľov a zmluvných partnerov v oblasti životného prostredia
  • g) Zainteresovať zamestnancov na riešení otázok ochrany životného prostredia a konzultovať ich s nimi, s cieľom dosiahnuť ich podporu pri realizácii politiky spoločnosti.
  • h) Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať obsah tejto Environmentálnej politiky spoločnosti.

Táto environmentálna politika je platná od 1.9.2010.