Enviromentálna politika

Základným princípom politiky spoločnosti je pochopenie, že zamestnanci spoločnosti neslúžia zavedenému environmentálnemu manažérskemu systému, ale systém slúži potrebám spoločnosti a prevencii nedostatkov za účelom trvalého zlepšovania.

Za účelom plnenia požiadaviek integrovaného manažérskeho systému sa zaväzujeme:
  • Dodržiavať záväzky platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a ďalšie požiadavky, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala plniť.
  • Zabezpečiť realizáciu programov systému environmentálneho manažérstva na dosahovanie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov vrátane plánovania potrebných zdrojov.
  • Vyžadovať od svojich obchodných partnerov – dodávateľov aktívny prístup k ochrane životného prostredia
  • Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou v oblasti životného prostredia pri realizácii stavieb a poskytovaní služieb
  • V starostlivosti životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
  • Vzdelávať a zvyšovať úroveň a povedomie všetkých zamestnancov, dodávateľov a zmluvných partnerov v oblasti životného prostredia
  • Zainteresovať zamestnancov na riešení otázok ochrany životného prostredia a konzultovať ich s nimi, s cieľom dosiahnuť ich podporu pri realizácii politiky spoločnosti.
  • Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať obsah tejto Environmentálnej politiky spoločnosti. Táto environmentálna politika je platná od 1.9.2010.