Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Rozsah zodpovednosti za vady
1.1 Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok prevzatý kupujúcim. Zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
1.2 Záručná doba výrobkov v nezabudovanom stave pri správnom skladovaní je 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim.
1.3 Výrobca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku nesprávnou dopravou alebo nesprávnym skladovaním. Výrobky musia byť skladované na pevnom, rovnom a suchom podklade. Tehliarske výrobky, ktoré sú deklarované ako nemrazuvzdorné musia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi.

2. Reklamácie – uplatnenie
2.1 Ak sa na zakúpenom výrobku vyskytuje vada, má kupujúci právo výrobok reklamovať.
2.2 Reklamáciu uplatňuje kupujúci zásadne v mieste predaja, kde sa tento uskutočnil. Pri ústnej reklamácii je potrebné vyhotoviť zápis.
2.3 Reklamáciu je zákazník oprávnený uplatniť:
pri zjavných vadách ako je zámena sortimentu, poškodenie výrobkov, nezodpovedajúce množstvo a pod. najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru poškodené výrobky vo vnútri paletovanej skladby možno reklamovať pri rozoberaní palety, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia pri skrytých vadách tovaru, ktoré nemožno zjavne poznať pri bežnej obhliadke tovaru, t. j. mrazuvzdornosť, pevnosť, kvalita výpalu a pod. najneskôr do skončenia záručnej doby, ktorá začne plynúť dňom prevzatia výrobku
2.4 Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný preukázať sa dokladom o zakúpení výrobku.
2.5 O reklamácii rozhoduje výrobný riaditeľ alebo ním poverený pracovník.
2.6 Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, zodpovedný pracovník oznámi zákazníkovi do 7 dní spôsob vybavenia reklamácie.

3. Nároky z reklamácii
3.1 Zákazník má pri oprávnenej reklamácii výrobkov právo požadovať:
3.1.1 V prípade odstrániteľnej vady:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.1.2 V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni použitiu výrobku:
Ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.1.3 V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá bráni použitiu výrobku:
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.