Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., so sídlom 90201 Pezinok, Tehelná 9, IČO:35757540, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1975/B ako prevádzkovateľ poskytuje v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z 25. mája 2018 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutým osobám. Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu v súvislosti s poskytnutím tovarov a služieb. Osobné údaje získava spoločnosť na základe záujmu, objednávky a zmluvy dotknutej osoby, ďalej pri komunikácii našich pracovníkov o obchode a realizácii. Osobné údaje spoločnosť získava aj z verejne prístupných zdrojov  a registrov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na základe objednávky k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, k vystaveniu účtovných dokladov a faktúr, ktoré vyplývajú zo zákonov o účtovníctve a správe daní.

Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa, prípadne korešpondenčná adresa,

e-mailová adresa, číslo telefónu, miesto stavby a iné upresňujúce informácie.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, v prípade ich neposkytnutia môže nastať nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy, objednávky.

Po udelení dobrovoľného súhlasu na spracúvanie osobných údajov sú údaje uložené v systéme kontaktov oddelenia odbytu. Po prejavení záujmu o konkrétnu službu nasleduje komunikácia s obchodným zástupcom o špecifikácii materiálu, o možnosti poskytnutia zľavy, možnosti dopravy, kontaktu na zmluvného predajcu v regióne záujemcu.

V prípade žiadosti o výpočet spotreby materiálu a cenovej ponuky, môžu byť po dohode s dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje zmluvnému predajcovi, ktorých spoločnosť uvádza na webovej stránke www.pezinske-tehelne.sk.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v dĺžke stanovej zákonnými predpismi  ( obchodný zákonník, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve a iné ) alebo počas doby udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas možno odvolať e-mailom na adrese info@pezinske-tehelne.sk , poštovou žiadosťou na adresu spoločnosti Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Tehelná 9, 902 01 Pezinok alebo osobne v sídle spoločnosti.  Po uplynutí vyššie uvedených dôb spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov a ich skartáciu.

4. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosťou získané osobné údaje sú uložené v bezpečí v zmysle platných zákonov a vykoná opatrenia na elimináciu ich zneužitia. Pri spracovaní spoločnosť využíva bezpečnostné, kontrolné a technické prostriedky na ochranu osobných údajov.  Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje pri svojich pracovných povinnostiach sú viazané mlčanlivosťou v zmysle platných zákonov, ktorá trvá aj po skončení pracovného pomeru v spoločnosti.

Spoločnosť používa na svojej webovej stránky súbory cookies, textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky.

Dotknutá osoba má právo:

– na prístup k osobným údajom, podľa § 21 Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej zákona), ktoré spoločnosť  o danej osobe spracúva a získať kópiu osobných údajov

-na opravu a doplnenie osobných údajov § 22 zákona, ak boli osobné údaje nesprávne alebo neúplné

– na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona

– na prenosnosť údajov podľa § 26 zákona

– odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

– právo namietať spracúvanie osobných údajov § 27

– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo sa obrátiť na príslušný súd.

Spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. sa vynasnaží v súčinnosti s dotknutou osobou riešiť nezhody vopred.

Prevádzkovateľ Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie, ktoré sa týkajú jej osobných údajov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

Komunikácia dotknutej osoby s prevádzkovateľom v oblasti ochrany osobných údajov je možná

– písomne na adrese sídla spoločnosti Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Tehelná 9, 902 01 Pezinok

– e-mailom na adrese info@pezinske-tehelne.sk

– elektronickou schránkou

– osobne v sídle spoločnosti

5. Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

4.1 Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

4.2 Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – pri prezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických nástrojov (GoogleAnalytics, Hotjar a iné), kde sa zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad GoogleAdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných reklám.

4.3 Je používanie cookies bezpečné?

Súbory cookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní platnej legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup jedine prevádzkovateľ webovej stránky (Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.), klient a poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej stránky. Pri výrobe a správe webovej stránky sú používané výhradne také nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4.4 Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom internetovom prehliadači. Bližšie informácie a návody k tomu, ako je možné vypnúť či vymazať cookies sa dočítate priamo na webovej stránke či v dokumentácii vami používaného internetového prehliadača.

5. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., IČO: 35 75 75 40 (ďalej len „Pezinské tehelne“) je prevádzkovateľom tejto internetovej stránky. Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na akýkoľvek prístup na tieto internetové stránky a na akékoľvek využívanie internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Pezinské tehelne a ich obsahu.

Internetové stránky aj obsah internetových stránok sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na váš prístup na internetové stránky, na obsah internetových stránok a na využívanie týchto internetových stránok a obsahu.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na obsah ktorých spoločnosť Pezinské tehelne nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

Vstupom na tieto internetové stránky beriete toto Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Prevádzka týchto internetových stránok a toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa spravuje právom Slovenskej republiky. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

5.1 Vylúčená zodpovednosť

Spoločnosť Pezinské tehelne ani akékoľvek ďalšie strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke týchto internetových stránok za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom vášho prístupu na tieto internetové stránky alebo nemožnosti prístupu na ne, vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach, akejkoľvek nemožnosti plnenia, opomenutia, prerušenia či oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď.

Spoločnosť Pezinské tehelne nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo akékoľvek iné škody a taktiež také škody, na ktoré sa vzťahuje náhrada s represívnou funkciou, straty príležitostí, zmarený zisk alebo akékoľvek iné straty či škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť následkom Vášho používania týchto internetových stránok, a to do najvyššej miery prípustnej platnými právnymi predpismi.

5.2 Odkazy na iné internetové stránky

Na týchto internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované inými osobami. Spoločnosť Pezinské tehelne nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ako ani prevádzku takýchto internetových stránok a nemá nad uvedeným obsahom ani. prevádzkou žiadnu moc. Spoločnosť Pezinské tehelne nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú z uvedeného obsahu či prevádzky internetových stránok prevádzkovaných inými osobami. Z prítomnosti uvedených odkazov na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Pezinské tehelne nevyplýva súhlas spoločnosti Pezinské tehelne s materiálom ani obsahom uvedeným na ktorejkoľvek inej internetovej stránke a neznamená, že medzi spoločnosťou Pezinské tehelne a prevádzkovateľom inej internetovej stránky existuje akákoľvek forma spolupráce.

Odkazy na iné internetové stránky sú uvádzané ako pomôcka pre používateľov, pričom prístup na akékoľvek iné internetové stránky, ako sú tieto stránky prevádzkované spoločnosťou Pezinské tehelne, a ich používanie je na vaše vlastné riziko.