Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné dodacie podmienky pre rok 2018

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto Všeobecné dodacie podmienky (ďalej len “VDP“) platia, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak, v prípadoch keď to právne predpisy umožňujú. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že Všeobecným dodacím a dopravným podmienkam porozumel a súhlasí s nimi.

2. Názvoslovie
Predávajúci: Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.
Kupujúci: Právnická alebo fyzická osoba, ktorá objednáva a odoberá výrobky
Predmet dodávky: Sortiment výrobkov Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. objednaný kupujúcim a potvrdený predávajúcim
Objednávka: Špecifikácia tovaru, ktorý žiada kupujúci od predávajúceho. Objednávka musí mať tieto náležitosti:
- názov a adresu kupujúceho, ktorý tovar objednáva,
- IČO, DIČ, číslo účtu kupujúceho,
- sortiment a termín plnenia,
- spôsob dopravy (doprava Pezinských tehelní – Paneláreň, a.s., vlastná doprava),
- miesto a spôsob vykládky,
- kontaktná osoba a osoba oprávnená prevziať tovar

3. Ceny
Ceny sa určujú podľa platného cenníka Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. a rabatov dohodnutých individuálne s kupujúcim. Jednotlivé dodávky sa fakturujú podľa cien dohodnutých individuálne s kupujúcim. Tieto sa môžu odlišovať od dohodnutých cien (napr. pri poskytovaní ďalšej objektovej zľavy). Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. je oprávnená cenník zmeniť jednostranne vždy k 1. alebo 15. dňu kalendárneho mesiaca. Zmenu cien alebo dohodnutých rabatov oznámi predávajúci kupujúcemu 14 dní vopred.

4. Platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodávku podľa dohodnutých platobných podmienok . Predávajúci požaduje platbu vopred, v hotovosti alebo inkaso. Dlžná suma sa považuje za uhradenú, keď sa pripíše na účet predávajúceho alebo uhradí v hotovosti do pokladne predávajúceho, alebo keď bude jej úhrada zabezpečená bankou. Zálohová faktúra, ktorá nie je uhradená do 28 dňa v mesiaci, v ktorom je vystavená, sa ruší. Pri oneskorenej platbe Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. má právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne od dátumu splatnosti faktúry, až do jej úhrady. V prípade úhrady dlžnej sumy sa táto započítava najskôr na dlžné úroky z omeškania a až následne na istinu.

5. Dodacie podmienky
Pokiaľ výrobca neuvedie inak je dodacia lehota od potvrdenia objednávky 5 pracovných dní. V prípade prekážky z vyššej moci (prevádzkové poruchy, doprava, poveternostné podmienky a iné) Pezinské tehelne – Paneláreň, a s. môžu predĺžiť dodaciu lehotu o dobu trvania prekážky.

6. Poskytnutie záruk
Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. sa zaväzujú dodať tovar v kvalite stanovenej právnym predpisom a normou tak, aby bola zaručená jeho použiteľnosť na stanovený účel. Reklamáciu z prípadných vididteľných vád tovaru treba uplatniť ihneď v písomnej forme. Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. najneskôr do 7 dní od prevzatia takejto reklamácie začnú reklamačné konanie a reklamáciu vybavia. Uplatňovateľ reklamácie musí reklamovaný tovar pokiaľ mu to podmienky umožnia skladovať na reklamačnom mieste až do jej ukončenia. V prípade jej uznania sú Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. povinné vadný tovar nahradiť bezchybnou dodávkou, ak sa nedohodne inak (finančný dobropis, zníženie ceny a pod.). Záručná doba za dodaný tovar je stanovená podľa Obchodného zákonníka a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak vady na tovare vznikli vinou dopravy, je potrebné o tejto skutočnosti spísať komerčný zápis s prepravcom.

7. Balenie, nakládka a preprava výrobkov
Keramické tvarovky sú uložené na drevených paletách a spevnené zmršťovacou fóliou, resp. strečovou fóliou. Palety sa ukladajú na dopravný prostriedok vysokozdvižným vozíkom a sú expedované na určené miesto vykládky. Keramické nosníky s priestorovou výstužou a keramické preklady sú uložené na drevených paletách alebo voľne ložené a na dopravný prostriedok sa nakladajú vysokozdvižným vozíkom a sú expedované na určené miesto vykládky.
Nakládku keramických tvaroviek, stropných nosníkov a prekladov si riadi a zodpovedá za ňu vodič dopravného prostriedku. Vodič zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas prepravy. Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s. zabezpečujú prepravu, ak dodávka pozostáva minimálne z 18 paliet pri rozmere palety 1180 x 1000 x 130 mm (adekvátneho počtu keramických nosníkov a prekladov).
Predávajúci fakturuje signované palety (1180 x 1000 x 130 mm) pri odbere tovaru v cene 10,00 €/ks + DPH a dobropisuje v hodnote 8,70 €/ks + DPH.
V prípade vrátenia palety, ktorá má nesprávny rozmer (viď. príloha: Podmienky preberania prázdnych paliet), bude účtovaný poplatok za likvidáciu takejto palety vo výške 5,00 €/ks + DPH

8. Právo vlastníctva
Tovar zostáva majetkom Pezinských tehelní – Paneláreň, a. s. až do riadneho, úplného a včasného zaplatenia všetkých pohľadávok z konkrétnej objednávky.
Nebezpečenstvo škody na tovare preberá kupujúci okamihom jeho prevzatia od predávajúceho v sídle predávajúceho, resp. v prípade, že predávajúci vykonáva dopravu, tak v mieste vykládky.

9. Miesto plnenia a príslušný súd
Miestom plnenia pre tovar sú Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná ul. č. 9, Pezinok.
Miestom súdu pre riešenie prípadných sporov je súd SR.
Právnym poriadkom pre riešenie prípadných sporov je právny poriadok SR.
Majetkové spory, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú sa budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Victoria rozhodcovský súd v Banskej Bystrici, zriadený pri Victoria legal arbiter s.r.o., IČO: 44 826 460, so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16626/S.

10. Dopravné podmienky
V cenníkových cenách sú zahrnuté náklady na nakládku výrobkov na dopravný prostriedok a dopravu do miesta učeného kupujúcim max. do okruhu 200 km od výrobného závodu predávajúceho. Pri dopravnej vzdialenosti väčšej ako je 200 km, rozdiel v km fakturuje predávajúci kupujúcemu len za jazdu s výrobkami predávajúceho vo výške 1,4 €/plný kilometer + DPH. Vyššie uvedené platí za podmienky ucelených dodávok (min. 18 paliet výrobkov resp. prepočítané množstvo keramických nosníkov s priestorovou výstužou a keramických prekladov na počet paliet).
V prípade, že predávajúci nebude zabezpečovať dopravu zdarma vlastnými prostriedkami a kupujúci si zabezpečí dopravu na vlastné náklady prostredníctvom zasielateľov, s ktorými má predávajúci uzavreté zmluvy o poskytovaní zasielateľských služieb v cestnej doprave, vyfakturuje zasielateľ predávajúcemu za dopravu tehliarskych výrobkov, resp. prepočítané množstvo keramických nosníkov s priestorovou výstužou a keramických prekladov na počet paliet, sumu za dopravu (len km s výrobkami predávajúceho) nasledovne:
- vzdialenosť do 60 km 1,9 €/km
- vzdialenosť od 61 km do 110 km 1,4 €/km
- vzdialenosť od 111 km do 200 km 1,0506 €/km
sadzby sú uvedené v €/km bez DPH.

V prípade, že si kupujúci zabezpečí dopravu na vlastné náklady prostredníctvom zasielateľov, s ktorými nemá predávajúci uzavreté zmluvy o poskytovaní zasielateľských služieb v cestnej doprave, poskytne predávajúci kupujúcemu za dopravu tehliarskych výrobkov, resp. prepočítané množstvo keramických nosníkov s priestorovou výstužou a keramických prekladov na počet paliet, zľavu 1 €/paleta bez DPH.
Miesto vykládky tovaru určuje kupujúci na objednávke. Organizovanie vykládky na mieste zabezpečuje kupujúci. Predávajúci požaduje potvrdiť dodací list kupujúcim alebo splnomocnenou osobou, ktorá bude definovaná na objednávke. Potvrdenie prevzatia dodávky tovaru alebo materiálu kupujúcim (splnomocnenou osobou) na dodacom liste musí obsahovať:
- identifikáciu príjemcu (splnomocnenej osoby) tovaru alebo materiálu, t.j. osoby, ktorej bol tovar alebo materiál prepravovaný, osoba, ktorá osobne tovar alebo materiál prebrala (meno a priezvisko, číslo dokladu totožnosti (OP, pas, ...) a podpis prípadne pečiatku príjemcu (splnomocnenej osoby). Meno príjemcu (splnomocnenej osoby) musí byť zaznačené na dodacom liste predávajúceho čitateľným paličkovým písmom na to určenom mieste.
- čas začiatku a ukončenia vykládky tovaru alebo materiálu,
- počet zrealizovaných vykládok paliet hydraulickou rukou,
- miesto (stavba) vykládky tovaru alebo materiálu,
- splnomocnenie v prípade, že ide o prevzatie tovaru alebo materiálu splnomocnenou osobou.

Cena za prestoj je stanovená dohodou zmluvných strán na 4,98 €/ bez DPH za každých 15 minút prestoja, pričom prvých 90 minút čakacej doby kamiónu pri vykládke a 90 minút pri nakládke sa do prestoja nezapočítavajú. V prípade, že si kupujúci zabezpečuje dopravu sám, musí na objednávke vystaviť pre vodiča plnú moc na prevzatie tovaru alebo materiálu a potvrdenie dodacieho listu. Vodič je povinný umožniť obsluhe VZV nakládku a vykládku z obidvoch strán vozidla.
V prípade, že kupujúci chce využiť vykládku mechanickou rukou, musí to uviesť v objednávke. Predávajúci účtuje vykládku:
- na jednom mieste 3,70 €/paleta + DPH
- ak je vykládka i na ďalšom mieste, potom účtuje 5,55 €/paleta + DPH
- ak je nutná prekládka výrobkov z prívesu na auto, v tom prípade je kupujúcemu doúčtovaná táto prekládka v hodnote 3,70 €/paleta + DPH. Takto vykonaná prekládka musí byť poznačená na dodacom liste a musí byť podpísaná príjemcom (osobou, ktorá tovar prebrala).
V prípade, že sú mechanickou rukou vykladané keramické nosníky s priestorovou výstužou alebo keramické preklady predávajúci prepočíta počet bežných metrov vykladaných výrobkov na počet paliet nasledovne:
- Keramické nosníky s priestorovou výstužou 36 bm/1 paleta
- Keramické preklady 12 63 bm/1 paleta
- Keramické preklady 23,8 32 bm/1 paleta

Kupujúci zabezpečí vozidlám bezpečný pohyb v mieste vykládky bez rizika poškodenia.
Podmienky, za ktorých predávajúci poskytuje dopravu zdarma:
- odber uceleného kamiónu (minimálne 18 paliet výrobkov),
- na objednávke musí byť uvedené presné miesto vykládky, príjemca (splnomocnená osoba), telefón,
- na mieste vykládky je zaistená vykládka (VZV, žeriav, mechanická ruka),
- na mieste vykládky je prítomná oprávnená osoba k prevzatiu tovaru alebo materiálu a potvrdeniu dodacieho listu,
- príjazd na miesto vykládky len po spevnenej ceste.

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že Všeobecným dodacím a dopravným podmienkam porozumel a súhlasí s nimi.
Reklamačný poriadok